nic nic nic
nic
Antonín Kaška
umělecká agentura
Jindřichův Hradec
Plzeň
Antonín Kaška - umělecká agentura
Za Rybárnou 56, 301 00 Plzeň, Czech Republic

sídlo firmy: Dělnická 259/III, Jindřichův Hradec
mobil: +420 603 248 491, e-mail: kaska@akaska.cz
Internet URL: www.akaska.cz, www.antonin-kaska.cz, sitemap
Eshop: www.eshop-zemedelske-potreby.cz
Prodejna Zemědělské potřeby Plzeň
nicGoogle
Web www.akaska.cz
Jindřichohradecká činohra

Zemědělské potřeby, chovatelské potřeby - potřeby pro dobytek, koně, ovce, kozy, prasata, drůbež, králíky, zvěř, psy, lesnické potřeby, zahradnické potřeby a jezdecké potřeby

Elektrické ohradníky Olli - ohradníky pro všechna domácí i divoká zvířata, elektronické ohradníky, pachové ohradníky
Eshop zemědělské potřeby
Katalog zemědělské potřeby

Vlhkoměry na obilí
Pytle na obilí
Líhně na drůbež
Kurník pro slepice
Škubačka drůbeže
Vakuovačka na potraviny
Sedačka do traktoru
ZPMS = Zemědělské potřeby M+S
Menu této sekce:
| Vánoční básničky | Vánoční próza |

Vánoční próza

Troubící anděl - Vánoční obrázek

Vždycky jsem si myslel, že texty Jindřicha Šimona Baara musí být hrozně nudné. Nedávno mi kolega přinesl úryvek z Paní komisarky Jindřicha Šimona Baara, a ten mě uchvátil. Řekl jsem si, že tu knížku si musím hodně rychle přečíst. Možná, že uchvátí i Vás. Je o prvním uvedení Vánoční mše Jakuba Jana Ryby v Klenčí pod Čerchovem.

Vánoční próza - Jindřich Šimon Baar - Paní komisarka - úryvek

Jak v Římě musí stát velechrám a ten musí být zasvěcen jen svatému Petrovi, tak v jediném městečku chodském – v Klenčí – musí stát starobylý chodský kostel a ten nesmí a nemůže být zasvěcen žádnému jinému než svatému Martinu. Důvodů k tomu máme plné náručí. Jako první a hlavní důvod uvádíme, že svatý Martin má po boku meč, na těle krunýř i přílbu na hlavě. Je to tedy silný svatý, který u Pánaboha něco zmůže, a žádný takový chudáček, co jedl na poušti kořínky a mrskal se někde v jeskyni důtkami. Chodové jaktěživi konali těžkou a přísnou službu vojenskou. Chodili na hlídky ovšem pěšky, neboť koňmo by se na haltravskou strážnici nedostali, ale jejich páni, čeští králové, jezdili na koních a bez koně nelze si krále vůbec představit. Proto i jejich svatý patron v nebi musí sedět na koni. V Klenčí kdekdo chová koně, slušno tudíž, aby i v kostele stál kůň, nejhezčí a nejbujnější, zrovna takový, jak ho malíř na oltáři vymaloval.
Měli-li se naši sedláci cítit v kostele jako doma, musili tam vidět i ostatní svoje čistá a milá zvířátka boží.
Proto se nemohl pan páter Faster ničím tak zavděčit osadě, než když o vánocích pustil na hlavní oltář pastýře a hned celá stáda ovcí, berany, psa, dva červené volky, všecko hezky vykrmené, čisté, zkrátka jako živé. Panynka Marie, svatý Josef i Ježíšek ovšem také se dívali z toho betlémského chléva dolů na děti i dospělé, ale sedláci si především prohlédli ten krásný dobytek vzorného chovu, který se tam pásl i poskakoval jako na louce. Už když šli dnes na půlnoční, tušili, že je čeká v kostele nějaké velké překvapení. Ale to, co spatřili v kostele, převýšilo jejich očekávání. Jak kostelník v jedenáct hodin v noci kostel otevřel, jako když plátno vleče, netrhla se od té chvíle cesta do kostela. Kostelník Maňásek ještě nesezváněl a kostel už byl namlácený lidmi až k prasknutí. Jenom uprostřed laťové zábradlí z obou stran chránilo místo pro zpěváky a hudebníky. Za hracím stolem varhan na vyvýšeném místě seděl jako král na trůnu pan principál Eisenhut, kdežto mládenec Jindřich rovnal a usazoval zpěváčky, rozdával partesy, ladil housle a jiné nástroje hudební. Varhany slabounce a slaďounce preludují, náhle zmlknou docela a teď začaly tlouci na velký zvon celé, každý v duchu počítá ty rány, počítá je venku i ponocný Válek s ohromným rohem v ruce, a sotva udeřila dvanáctá, nasadil v otevřených dveřích chrámových roh k ústům a přes hlavy věřících letělo přímo k oltáři „hůt! – hůt!“
Teď nejpozději ze všech počítá pan administrátor Faster, a jakmile doznělo dvanácté „hůt“, rozpřáhl ruce a hlasem krásnějším než zvon, mohutnějším než roh ponůcky zazpíval: „Narodil se Kristus Pán – radujme se, veselme se!“ „Z růže kvítek vykvet nám,“ jásal celý kostel. Píseň hřměla dál krásným kostelem barokovým, když tu náhle švihl mládenec Jindřich na kůru černou taktovkou jako kouzelným proutkem, varhany zkrotly, dudáci zmlkli, smyčce kmitly se nad hlavami hudebníků a mladý Hadam Krutina zavolal čistým tenorem: „Hej, mistře! Vstaň bystře! Vzhlédni na jasnost, nebes švarnost! Krásu uhlídáš v tento noční čas. Hvězdy jsou dnes krásnější, obloha jest jasnější, měsíc krásně plápolá, svítí ním sad, stodola. Denice již vychází, z hájů zůve zvěř, štěbetáním přelíbezným ptáčků zvučí keř.“ Česky, česky zpívá Hadam Krutina! Každému slovu posluchači rozumějí, žádná latina, ale sladká řeč mateřská velebně se ozývá nad hlavami osadníků a z kůru letí přímo k oltáři božímu.
Černá noc tlačí se na okna a poslouchá, zlaté hvězdy přestaly na obloze mrkat a poslouchají. Měsíc se zastavil nad kostelní věží, lesy se ztišily a všecko poslouchá užasle krásný Agnus vánoční mše, kterou složil Jan Jakub Ryba, rožmitálský kantor, a kterou hrají dnes poprvé v kleneckém kostele. Ani nejslavnější opera světa nebyla nikdy hrána s větším nadšením a poslouchána s větší láskou a obdivem než tato prostičká hra náboženská.
Všecko má svůj konec, i jitřin v kleneckém kostele.
Poslední vychází Klika, divoký Klika. Nezkrocená radost bouří mu nitrem, nemůže ji opanovat, přemoci. Na kostelním prahu se zastavuje, širákem zamávne, zavolá na Krále: „Václave! Je to radost, co!“ A zavýskal tak prudce, nespoutaně, živelně, že tím rázem nakazil svobodnou chasu, která už běžela po silnici nahoru i dolů ke svým domovům, šťastný a radostný jásot naplnil kraj, který slavil vpravdě veselé vánoční hody. U nás má všecko svůj čas – práce, radost i žalost. Když dělat, tak dřít, až se tváří k zemi padá, a když se radovat, tak to musí být taková čistá a silná radost, až člověka od země pozdvihuje a k nebi povznáší. Nic polovičatého se netrpí.

Tuhle vánoční prózu můžete slyšet v našem pořadu A světlo bude veliké o Janu Jakubu Rybovi.

Ještě o Vánocích 2008 se tato próza nedala na webu publikovat bez souhlasu. 25. prosince totiž uplynulo 70 let od úmrtí jednoho z největších českých spisovatelů Karla Čapka a od toho dne jsou práva k publikování jeho děl volná. Jednou z nejkrásnějších vánočních próz je jeho Apokryf.

Vánoční próza - Karel Čapek - apokryf Svatá noc:

„Já se ti divím,“ křičela paní Dinah. „Kdyby to byli pořádní lidé, šli by k starostovi a ne takhle žebrotou! Proč si je nevzali do domu Šimonovic? Proč se jich máme ujímat ausgerechnet my? Copak jsme něco horšího než Šimonovic? Já vím, Šimonova žena by si takovou holotu do domu nepustila! Já se ti divím, člověče, že se tak zahazuješ a já nevím s kým!“
„Nekřič,“ bručel starý Isachar, „vždyť to budou slyšet!" „Ať to slyší,“ pravila paní Dinah, pozvedajíc hlas ještě víc. „Nevídáno! To by tak hrálo, abych nesměla doma ani pípnout kvůli nějakým tulákům! Znáš je? Zná je někdo? On říká, to je má žena. Povídali, jeho žena! Já vím, jak to u takových poběhlíků chodí! Že se nestydíš pustit něco takového do domu!"
Isachar chtěl namítnout, že je pustil jen do chléva, ale nechal to pro sebe; měl totiž rád svůj pokoj.
„A ona,“ pokračovala paní Dinah pohoršeně, „ona je v jiném stavu, abys to věděl. Pro Krista Pána, ještě to nám tak chybělo! Jezus Maria, abychom tak přišli do lidských řečí! Prosím tě, kdes nechal hlavu?“ Paní Dinah nabrala dechu. "To se rozumí, nějaké mladici ty neumíš říct ne. Když na tebe udělala ten svůj kukuč, tak ses mohl přetrhnout samou ochotou. Mně bys to neudělal, Isachare! Jen si ustelte, lidičky, je tam ve chlévě slámy habaděj - jako bychom byli v celém Betlémě jenom my, kdo mají chlívek! Proč jim Šimonovic nepodali otep slámy? Protože Šimonka by si to nedala od svého muže líbit, rozumíš? Jen já jsem takový ošlapek, že na všechno mlčím –„
Starý Isachar se obrátil ke zdi. Snad přestane, mínil; ona má trochu pravdu, ale dělat tolik řečí pro jednou -
„Brát cizí lidi do domu," rozjímala paní Dinah ve spravedlivém hněvu. „Kdo ví, co je to zač? Teď abych celou noc strachem nezamhouřila oka! Ale to ti je jedno, viď? Pro lidi ty všecko, ale pro mne nic! Abys ty vzal jednou jedinkrát ohled na svou udřenou a churavou ženu! A ráno abych po nich ještě uklízela! Když ten člověk je tesař, proč není někde na práci? A proč zrovna já mám mít tolik trápení? Slyšíš, Isachare?
Ale Isachar tváří ke zdi dělal, jako by spal.
„Panenko Maria,“ vzdychla paní Dinah, „mám já to život! Celou noc abych nespala starostí… A on spí jako dřevo! Mohli by nám odnést celé stavení a on si chrní… Bože, mám já to svízel!“
A bylo ticho, jen starý Isachar pozorně členil tmu svým chrupáním.

K půlnoci ho vzbudilo z dřímoty potlačované ženské zasténání. I safra, lekl se, to bude něco vedle v chlívku! Jen aby to nevzbudilo Dinu… To by zas bylo řečí! I ležel nehnutě, jako by spal.
Po chvíli bylo slyšet nový ston. Bože, smiluj se! Bože, dej, ať se Dinah neprobudí, modlil se v úzkostech starý Isachar, ale vtom už cítil, že se Dinah vedle něho vrtí, zvedá se a napjatě naslouchá. Bude zle, řekl si zdrceně Isachar, ale zůstal pěkně zticha.
Paní Dinah bez hlesu vstala, přehodila přes sebe vlňák a vyšla na dvůr. Asi je vyhodí, řekl si bezmocně Isachar. Já se jí do toho míchat nebudu, ať už si dělá, co chce…
Po jakési podivně dlouhé a tlumené chvíli se paní Dinah vrátila, opatrně našlapujíc. Isacharovi se ospale zdálo, že chrastí a praská nějaké dříví, ale rozhodl se, že se ani nehne. Snad je Dině zima, mínil, a dělá si oheň. Pak se Dinah znovu potichu vykradla. Isachar pootevřel oči a viděl nad planoucím ohněm kotlík s vodou. Nač to je, řekl si s podivem a hned zase usnul. Probudil se teprve, když paní Dinah takovými zvláštními, horlivými a důležitými krůčky běžela s dýmajícím kotlíkem na dvůr.
I podivil se Isachar, vstal a trochu se ustrojil. Musím se podívat, co je, řekl si energicky, ale ve dveřích se srazil s Dinou.
Prosím tě, co tak běháš, chtěl vyhrknout, ale ani se k tomu nedostal.
„Co ty tu máš co okounět,“ utrhla se na něho paní Dinah a zas běžela na dvůr s nějakými klůcky a plátýnky v náručí. Na prahu se obrátila. „Jdi do postele,“ rozkřikla se přísně, „a… a nepleť se nám tady, slyšíš?“
Starý Isachar se vyštrachal na dvorek. Před chlívkem viděl bezradně trčet ramenatou mužskou postavu, i zamířil k ní. „Jojo,“ bručel chlácholivě. „Vyndala tě, že? To víš, Josef, ty ženské…“ A aby zamluvil jejich mužskou bezmoc, ukazoval honem: „Koukej, hvězda! Viděls už někdy takovou hvězdu?“


DOPORUČUJEME NA
www.akaska.cz a www.antonin-kaska.cz

Noční prohlídky hrad a zámek Jindřichův Hradec a Bílá paní Jindřichohradecké kulturní léto Jindřichohradecká činohra - Andrea Černá jako kněžna v Jiráskově Lucerně Pořady pro školy Prodej CD a MC - Pohádka o Honzovi Prodej knih - Moje malá ZOO Já zvoním! - mluvená zvonění, vyzvánění, melodie, ringtones, vyzváněcí melodie a vtipné hlášky do mobilu

www.elektricke-ohradniky.cz, www.zemedelske-potreby.cz, chovatelské potřeby, lesnické potřeby, zahradnické potřeby, jezdecké potřeby
Antonín Kaška - herec, moderátor, Cyrano de Bergerac, pořady pro školy, Memento, divadelní představení, Andrea Černá, pohádky, divadelní hry, prodej CD a MC, prodej DVD a VHS, vánoční dárky, dárky k narozeninám, hodinky, parfémy, dabing filmů, reklama, výroba reklamních spotů, casting, jazykolamy, Jindřichohradecké kulturní léto, pověsti, hudební skladatelé, herci, operní pěvci, jindřichohradecká činohra, noční prohlídky Jindřichův Hradec, Bílá paní, ubytování Jindřichův Hradec, Já zvoním! zdarma, zvuky mp3, sms tóny, budíky, hokej, fotbal, sport, hantec, reálné melodie na mobil, hlášky Antonína Kašky, hlášky Líbím se Ti?, Mikuláš, Vánoce a koledy, vánoční přání, novoroční přání, Valentýn, Velikonoce, přání k svátku, blahopřání k narozeninám, blahopřání k promoci, přání k svátku čarodějnic, svatební přání, přání k svátku matek, blahopřání k narození miminka, zamilovaná přáníčka, znamení, Hodíme se k sobě?, zamilované obrázky, auta a motorky na mobil, sudoku, šachy, karty - superhry na mobil, Chcete být milionářem?, sci-fi mobil, horor mobil, dovolená léto 2011 na mobil, psi na mobil, kočky na mobil, koně na mobil, draci na mobil, ryby, akvária na mobil, piráti z Karibiku na mobil, kancelář na mobil, krávy na mobil, falešní sobi na mobil, vyhledavače, výdělek pro webmastery, page rank, výměna odkazů, slovenské hlášky a zvonenia, blahoželania k narodeninám, želanie k meninám, vianočné priania, weisse frau, white lady, poslat SMS zdarma, Bob a Bobek, Rákosníček, Mrazík, princezny, rezervace letenek, prodej zájezdů, statik, prodej, prodej letenek
flash hry online, vánoční hry, logické hry, Garfield, Happy Tree Friends, Worms, StarWars, bojové hry, stolní hry, karetní hry, flash videa, Simpsonovi, Mario, střílečky, sportovní hry, velikonoční hry, zamilované hry, mahjong, Sonic, oddechovky, závodní hry, South Park, Rayman, koňské hry, skákačky, postřehové hry, puzzle, Tom a Jerry, Harry Potter
koňské potřeby, chovatelské potřeby pro dobytek, chovatelské potřeby pro ovce, lizy pro ovce, chovatelské potřeby pro prasata, chovatelské potřeby pro psy, chovatelské potřeby pro králíky, králíkárny, chovatelské potřeby pro drůbež, kurníky, líhně
noční prohlídky, zvuky a hlášky, SMS melodie, teen buzz, java hry, přání a blahopřání, Vánoce, hry online, worms games, mario games, easter games, mahjong games, horse racing games, logic games, Garfield games, Simpsons games, Christmas games, výměna odkazů, výdělek na internetu
pasti, myši, krysy, sklopce na kuny, odpuzovače myší

Reklamy Google:Copyright © 2004-2017 A.Kaska.cz